Obowiązek Informacyjny

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Zakrzewo 14, 09-460 Mała Wieś.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Zakrzewo 14, 09-460 Mała Wieś
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl
c) telefonicznie: (24) 231-41-47
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod.cuw@powiat.plock.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)


Wersje tej podstrony:
2019-04-04 14:30:16 edytowany przez: admin
2019-04-04 14:29:06 edytowany przez: admin
2019-04-04 14:27:33 edytowany przez: admin
2019-04-04 14:26:27 edytowany przez: admin
2019-04-04 14:25:45 edytowany przez: admin
2019-04-04 14:24:25 edytowany przez: admin
2019-04-04 14:23:37 edytowany przez: admin
2019-04-04 14:23:09 edytowany przez: admin
2019-04-04 14:22:07 edytowany przez: admin
2019-04-04 14:20:06 edytowany przez: admin

© 2016 Dom Pomocy Społecznej·